Du Hoc Uc

Du Hoc Uc Thạc sĩ MBA của ĐH Kinh doanh Quốc tế California (CIBU). SHRM v những thay đổi mới trong năm 2015 April 17th, 2015 Shrm v những thay đổi mới trong năm 2015 – Vinh dự nhận được EDUTRUST 4 năm từ năm 2015-. Học bổng thạc sỹ JCUB năm 2015 April 1st, 2015 Học bổng thạc sỹ JCUB.