Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thủy Tiên đạt VISA du học Canada trường Lambton College.

Lambton College Logo

Lambton College 

  • Địa chỉ: 1457 London Rd, Sarnia, ON N7S 6K4, Canada
  • Tỉnh: Ontario 
  • Điện thoại: +1 519-542-7751
  • Linh vật: Pounce
  • Thành lập: 1969

Trường hiện nay là nơi học tập của khoảng 10.000 sinh viên trong đó có khoảng 500 sinh viên quốc tế. Các khoa giảng dạy tại trường bao gồm:

  • School of Technology, Energy and Apprenticeship
  • School of Business and Creative Design
  • School of Health and Community Services
  • School of Fire Sciences
  • School of Online and Continuing Education