Công ty Tư vấn du học UniLink xin chúc mừng sinh viên Trần Khiết Nghi đạt VISA du học Đảo Síp (Châu Âu) trường American College.

American College logo

American College (AC) được thành lập vào năm 1975 tại Đảo Síp (Cyprus). Nhiệm vụ của trường là cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của sinh viên quốc tế. Ban đầu trường là một học viện tư nhân về giảng dạy kế toán và tiếng Anh cho đến năm 1979, American College bắt đầu cung cấp các chương trình giáo dục đại học đầu tiên. Năm 2005, trường giới thiệu chương trình sau đại học đầu tiên – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

  • Địa chỉ: 3 Omirou Avenue, Nicosia, Cyprus 1097
  • Điện thoại: +357 22 661122
  • Website: http://www.ac.ac.cy

Ngày nay, American College là một trường cao đẳng quốc tế hàng đầu cung cấp các chương trình đại học và sau đại học đẳng cấp thế giới. Mục tiêu chiến lược của Trường American College là đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của sinh viên Đảo Síp và trên toàn thế giới, cung cấp các chương trình đổi mới để có thể đáp ứng kịp thời các vấn đề kinh tế, xã hội.